NESİBE AYDIN OKULLARININ 2022 AYT YORUMLARI

NESİBE AYDIN OKULLARININ 2022 AYT YORUMLARI

Haziran 20, 2022 Kapalı Yazar: ZLM

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 19 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleşen AYT sınavında sözel alanda, okumaya dayalı, anlam bilgisi, yorum ve bilgi gerektiren soruların; sayısal alanda ise bilgi, teorem ve kavramların yorumlanmasına dayalı orta zorlukta soruların ağırlıklı olduğu söylenebilir. Adayların, zaman kontrolünü daha kolay sağlayabildiği bir sınavdır.

Sayısalda matematik soruları 2021’e göre daha kolay, anlaşılır, daha az zaman alan sorulardan oluşmuştur.

Fen derslerinin içerisinde fizik ve kimya alanında zorlayıcı soruların olduğu, bu nedenle sayısal alanda fizik ve kimya derslerinin belirleyici olduğu söylenebilir. Fizik soruları sözel ifadelerin ağırlıklı olduğu sorulardan oluşmuştur ve kavram analizi gerektirmektedir. Kimya alanında bilgiye ve formüle dayalı zorlayıcı sorular sorulmuştur. Tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi ise bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmuştur.

Özetle, genel olarak AYT sınavı bilginin ağırlıklı olduğu, bunun yanında muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluşmuştur.

2022 AYT’nin sayısal alanda, fizik ve kimya; sözel alanda ise tarih, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için zor, diğer branşlar için orta düzey zorlukta bir sınav olduğu görülmüş olup, ter döken tüm öğrencilerin yoğun çaba ve emeklerinin boşa çıkmamasını ve geleceklerinin AYDIN olmasını dileriz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 19 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilen AYT oturumu hakkında, sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde, branş bazında ilk değerlendirmelerini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.

AYT-MATEMATİK TESTİ:

2022 AYT Matematik testinde müfredat dışı soru olmayıp sorular kazanımlara uygundur. Matematik testinde geçen yıla göre ayırt edici soru sayısında azalma görülmüştür. Geometri sorularında hem klasik hem de yeni nesil sorulara yer verilmiştir.

Matematik testinin zorluk düzeyinin, geçen yıla göre daha kolay ve anlaşılır olduğu gözlenmiştir.

Analitik düşünme yöntemlerini kavramış, soru tipi ezberlemeyen, matematiksel kavram ve teoremler üzerine düşünerek öğrenmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav gerçekleşmiştir.

 (NESİBE AYDIN MATEMATİK ZÜMRESİ)

AYT-FEN BİLİMLERİ TESTİ:

2022 AYT genel olarak değerlendirildiğinde fizik ve kimya alanlarının belirleyici olduğu görülmüştür. Nesibe AYDIN uzmanları Fen Bilimleri Testini derslere göre aşağıdaki şekilde yorumlamıştır.

  1. AYT-Fizik Soruları:

2022 AYT Fizik testinde tüm sorular, 11 ve 12.sınıf müfredatından seçilmiş olup, soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Ağırlık merkezi, Atom Modelleri, Yeryüzünde Hareket, Bağıl Hareket, İş Güç Enerji, Radyoaktivite, Kondansatör, Fotoelektrik vb.) sorgulama yapılamamıştır. Bu anlamda soruların tamamı müfredata uygun, ancak müfredat kapsamına göre daha dar çerçevede kalmıştır.

Fizik testinin genelinde fiziksel kavramların, temel fizik kuralları kullanılarak fizik bilgileri üzerinden güçlü ve dikkatlice yorumlanması ile sonuca ulaşılabilmektedir. Matematiksel işlemler yerine daha çok sözlü anlatım tekniği baskın olarak kullanılmıştır. Higgs bozonu ve Doppler etkisi soruları ile fizik testinin AYT de belirleyici olacağını düşünmekteyiz.

 (NESİBE AYDIN FİZİK ZÜMRESİ)

  • AYT-Kimya Soruları:

2022 AYT Sınavı 11 ve 12. Sınıf MEB müfredatından ÖSYM’nin açıkladığı kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Sınavda çıkan soruların bilgiye dayalı, geneli orta zorlukta, formül bilmeyi ve yorumlamayı gerektiren seçici sorulardan oluştuğu gözlenmiştir.

2021 AYT sorularına göre bu sene AYT kimya testi sorularının daha zor ve fen alanında belirleyici olduğu gözlenmiştir.

            (NESİBE AYDIN KİMYA ZÜMRESİ)

  • AYT-Biyoloji Soruları:

2022 AYT sınavında çıkan 13 Biyoloji sorusunun 6 tanesi 12.Sınıf, 7 tanesi 11.Sınıf konularını içermektedir.

Soruların tümünün temel bilgi içerdiği görülmüştür. Ancak sorulardan bazılarının hem yoruma hem de analize dayandığı tespit edilmiştir.

İyi çalışmış olan ve temel bilgilere hakim öğrencilerin yapabileceği türden sorular olduğu anlaşılmıştır.

Sınavda yeni nesil sorulara yer verilmemiştir.

2022 AYT biyoloji sorularının, geçen yılın AYT sınavına yakın düzeyde olduğu belirlenmiştir.

            (NESİBE AYDIN BİYOLOJİ ZÜMRESİ)

AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ve SOSYAL BİLİMLER TESTİ:

  1. AYT-Türk Dili Edebiyatı Soruları:

Sınavda müfredat dışı sorulara yer verilmemiş, dil ve anlatım konularından sadece anlam bilgisi soruları yer almıştır. Farklı tipte soruya yer verilmemiş, dil bilgisinden soru sorulmamıştır.

Sınavın Türk edebiyatını tarayan, sürpriz soruların olmadığı ve orta zorlukta bir sınav olduğu saptanmıştır.

              (NESİBE AYDIN TÜRKÇE ZÜMRESİ)

  • AYT-Tarih Soruları:

Bu yıl AYT Sosyal Bilimler-1 de yer alan Tarih sorularının çoğunluğu bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmuştur. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi zorluk seviyesinin yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Soruların ağırlıklı olarak 9, 10 ve 12.sınıf müfredatından sorulduğu tespit edilmiştir.

    (NESİBE AYDIN TARİH ZÜMRESİ)

  • AYT-Coğrafya Soruları:

2022 AYT sınavında Coğrafya soruları 11 ve 12. sınıf MEB müfredat ve kazanımlarına uygun, geçtiğimiz seneye benzer, orta seviye sorulardan oluşmuştur.

Coğrafya testinde bilginin ön planda olduğu, okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya yönelik,  yapılabilir nitelikte sorular sorulmuştur.

Özellikle Dünya haritası üzerinde kültür bölgelerinin, Türkiye’de demir yolu ulaşımının ve kır yerleşmelerinin irdelendiği soruların seçiciliği yüksek bulunmuştur.

 (NESİBE AYDIN COĞRAYA ZÜMRESİ)

  • AYT-Felsefe Grubu Soruları:

2022 AYT’de felsefe grubu testinde Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık alanlarından 3’er soru sorulmuştur. Sorular analiz edildiğinde müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi kavram bilgisi, yorumlama ve metin analizi bilgisi gerektiren sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Soruların net, açık ve iyi kurgulanmış olduğu söylenebilir.

2022 AYT Felsefe grubu sorularının 2021 AYT ile güçlük derecesi açısından benzer olduğu gözlenmiştir.

                                                                                                  (NESİBE AYDIN FELSEFE ZÜMRESİ)

  • AYT-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin soruları 2021 AYT sınavında olduğu gibi kavram ve bilgi ağırlıklı sorulmuştur. Bu soru tarzları ile öğrencinin bilgi seviyesi YENİ NESİL SORU tarzlarıyla harmanlanarak ölçülmesi hedeflenmiştir.

İslam ve Bilim ünitesinden 2 soru sorulduğu ve bu soruların ikisinin de yeni nesil tarzda soru olduğu gözlemlenmiştir. Hristiyanlık ünitesinden de teslis inancı ve İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar ünitesinden de inanç biçimlerinin sorulduğu ve bu sorularda da öğrencilerin bilgi ve birikimlerinin ölçüldüğü görülmüştür. Ayrıca 2 tane ayet yorumlama sorusu sorularak bu ayetlerde; Din ve Hayat ile Dünya ve Ahiret konularının anlama yorumlamaya dayalı olarak ölçüldüğü gözlemlenmiştir.

                                                   (NESİBE AYDIN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ZÜMRESİ)

Tıkla Paylaş!